INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


KAMEROVÝ SYSTÉM

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ: KMVK s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 53887662

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: info@kmvk.net

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Účel spracúvania a právne základy spracúvania osobných údajov

Účel spracúvanie je ochrana práv a majetku kamerovým systémom.

Právny základ spracúvania článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa - ochrana práv, majetku a osôb.

Príjemcovia osobných údajov

Identifikujeme nasledovné kategórie príjemcov osobných údajov:

a) orgány verejnej moci alebo verejnoprávne inštitúcie (napr. súdy, úrady, orgány činné v trestnom konaní a podobne)

b) IT obchodní partneri (napr. prevádzka serverov, informačných systémov a iné)

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje v kamerovom systéme sú uchovávané 48 hodín.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
• právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
• právo na prístup k osobným údajom,
• právo na opravu osobných údajov,
• právo na výmaz osobných údajov,
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
• právo namietať spracúvanie osobných údajov,
• právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania, ako aj právo na informáciu, či existuje takéto rozhodovanie
Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.